Velg skriftstørrelse:LitenMediumStor
Lytt til teksten
Forsiden
Søk i kommunens sider
 
Du er her :  > Tjenester > Arbeid > Arbeidsliv
Arbeid
Innsyn
Arbeidsliv
Publisert : 29.12.2010 av     Sist oppdatert 29.12.2010

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV. • Arbeidsgiver 
  Arbeidsmiljøloven definerer arbeidsgiver som enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Arbeidsgivere kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid. NAV arbeidslivssenter kan gi hjelp til å lage avtaler om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Arbeidstilsynet har informasjon om ansvar og plikter man har som arbeidsgiver.


 • Arbeidsmiljø
  Om regler og hva som gjelder opp mot det å skape et godt arbeidsmiljø.

 • Arbeidstid 
  Arbeidstid og norske arbeidsforhold. Her er det som gjelder generelt knyttet til alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, pauser, søndagsarbeid og nattarbeid m.v.

 • Arbeidstvist 
  Her er informasjon knyttet til dette med Arbeidstvist og mekling som Riksmeklingsmannen beskriver.

 • Ferie
  Feriepenger, krav om ferie, ferieloven og alt annet om ferie knyttet opp mot arbeidslivet.

 • Hovedavtalen 
  Hovedavtalen for arbeidstakere i staten har som formål å være grunnlaget for arbeidstakernes rett til medbestemmelse ved siden av bl.a. tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven. Den skal gi arbeidstakerne en reell innflytelse på hvordan deres arbeidsplass skal organiseres, være et redskap for å utvikle ledelse, medbestemmelse og arbeidsmiljø og gi den enkelte arbeidstaker mulighet for faglig og personlig utvikling.


 • Inkluderende arbeidsliv 
  IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv” og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Virksomheter som inngår en samarbeidsavtale med NAV blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler.


 • Innemiljø 
  For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder seg. Det er likevel viktig at problemer som kan knyttes til inneklimaforhold i bygg ikke bagatelliseres eller benektes.


 • Mobbing 
  Mobbing er noe som pågår i norsk arbeidsliv, uavhengig av yrke, status eller person. Det ødelegger for enkeltmennesket – og for virksomheten og omgivelsene. Mobbing er destruktivt – og må stoppes. Du kan si fra!


 • Oppsigelse 
  Det fins en rekke lover som regulerer ansettelsesforholdene. Noen gjelder alle ansettelser, andre gjelder arbeidsavtaler for enkelte yrkesgrupper. Arbeidsmiljøloven gir bl.a. regler om ansettelse, oppsigelse, avskjed og utbetaling av arbeidslønn. Loven omfatter all virksomhet som sysselsetter én eller flere arbeidstakere. Unntatt er sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Landbruket har også særregler og unntak.


 • Permitering
  Permittering betyr at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.


 • Sykefravær 
  Det finnes en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli det.


 • Yrkesrettet attføring 
  Hensikten med yrkesrettet attføring er at du skal skaffe deg arbeid, eller beholde ditt nåværende arbeid gjennom bistand fra NAV.


 • Yrkesskade
  Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.


UtskriftVis som PDF
Selvbetjening
Kontaktinformasjon
 Besøksadr.  : Rådhuset
 Postadr.  : 8063 Værøy
 e-post  :
 Telefon  : 75 42 06 00
 Faks  : 75 42 06 01
   
 Org. nr.  : 964 994 307
 Kommunenr.  : 1857
   
 Bank ordinær  : 4662 70 40849
 Bank skatt  : 6345 07 18574
   
 Barnevern:  : 97 40 21 99
 : 90 76 90 39
 : 90 81 35 09
Nyhetsbrev
Kryss av de nyhetsbrevene du ønsker:
 Kulturkalenderen neste 3 uker
Angi din ePost-adresse:
 Du vil få en epost som du må bekrefte før nyhetsbrevene blir aktivert.
Værøy kommune 8063 Værøy Webredaktør:
Tlf: 75 42 06 00 Org.nr.: 964 994 307 Ansvarlig redaktør:
E-post: postmottak@varoy.kommune.no   Løsning levert av: Web Services Technology AS